لیکوپروتئین  CEA در طی دوران جنینی توسط سلول های آندوتلیال و پس از تولد عمدتاً توسط سلول های اپی تلیال تولید می شود که در سطح لومینال این سلول ها ظاهر می گردد. علاوه بر این در سطح غشاء سلول، هم در سلول های کانسر کولون و هم در سلول های روده جنین یافت می شود. بیش از 80 درصد از افراد مبتلا به آدنوکارسینوم پیشرفته کولون دارای CEA بالاتر از حد طبیعی هستند. با این حال سنجش CEA به عنوان تنها تست تشخیصی برای موارد مشکوک به کانسر استفاده نمی شود و CEA بالا در افراد علامت دار نمی تواند به عنوان یک شاخص رشد تومور تفسیر شود چرا که شرایط خوش خیم دیگری نیز وجود دارد که میزان CEA در آنها افزایش می یابد. این شرایط شامل بیماری مزمن کبدی، بیماری حاد کبدی، سیروز کبدی، آمفیزم ریوی، پولیپ گوارشی و کولیت خونریزی دهنده است که CEA در آنها افزایش می یابد. با این حال در شرایط خوش خیم به ندرت افزایش بارز در میزان CEA دیده می شود (در اکثر موارد میزان CEA کمتر از 10 نانوگرم در میلی لیتر است). CEA در 40 درصد از موارد کانسر پستان، 55 درصد از موارد کانسر پانکراس، 45 درصد از موارد کانسر ریه، 25 درصد از موارد کانسر تخمدان، 50 درصد از موارد کانسر معده و 40 درصد از موارد کانسر رحم افزایش می یابد. CEA نه تنها در تشخیص، بلکه در کمک به تعیین مرحله کانسر، پیگیری درمان و تعیین پیش آگهی کانسر کولورکتال نیز اهمیت دارد اما به عنوان یک تست غربالگری در تشخیص کانسرهای کولورکتال از ارزش کمتری برخوردار است.