غلظت بالای LDL – C بعنوان یکی از ریسک فاکتورهای آترواسکلروز، بویژه بیماری قلبی عروقی شناخته شده است. بطور عمومی غلظت کلسترول تام که بعنوان یکی از فاکتورهای خطر بیماری های آترواسکلروز در نظر گرفته می شود،  در سطح وسیعی جهت تشخیص هیپرلیپیدمی سنجش می شود. ارتباط بین غلظت LDL – C و بیماری ایسکمیک قلبی بارزتر از ارتباط بین غلظت کلسترول تام و این بیماری می باشد. در فرمول فرایدوالد غلظت LDL-C براساس غلظت کلسترول تام، HDL و تری گلیسیرید محاسبه می شود که فاقد صحت است. روش مرجع برای اندازه گیری LDL-C استفاده از اولتراسانتریفیوژ می باشد. به دلیل اینکه این روش نیاز به تجهیزات خاص و زمان زیادی دارد، در آزمایشگاه های روتین استفاده نمی شود. به همین دلیل امروزه روش سنجش مستقیم LDL-C بصورت وسیع استفاده می شود.