کاهش غلظت HDL-C یکی از ریسک فاکتورهای آترواسکلروسیس می باشد. کاهش غلظت HDL-C با بیماری قلبی-عروقی، هایپرلیپدمیا، سیگار کشیدن، چاقی، دیابت و بیماری های کبدی مرتبط است و افزایش غلظت HDL-C نتیجه مصرف مشروبات الکلی و ورزش ملایم می باشد. بعلاوه، فاکتورهایی مانند سن، جنس و ویژگی- های ارثی، بر روی غلظت آن موثر هستند. در این سیستم سنجش، HDL-C بصورت انتخابی بصورت محلول در می آید تا بتواند به سرعت با سیستم آنزیمی استفاده شده واکنش دهد. این ویژگی از طریق استفاده از یک دترجنت خاص که بطور اختصاصی با HDL واکنش می دهد و با سایر لیپوپروتییین ها ( LDL ،VLDL، شیلومیکرون ) واکنش نمی دهد اعمال می گردد. بنابراین، HDL-C به گونه ای اختصاصی اندازه گیری می شود .