تجهیزات نقش مهمی در انجام و اخذ نتایج در تست های الایزا دارند که چگونگی عملکرد  آن ها اثر مستقیم بر صحت و دقت نتایج خواهد داشت. عملکرد این تجهیزات هر چند وقت یکبار به صورت روتین و همچنین پس از تعمیرات باید مورد بررسی قرار بگیرد و همچنین در شرایطی که نتایج غیر قابل قبول به دست می آیند باید جهت بررسی علت آن عملکرد تجهیزات مورد بررسی قرار گیرند. از جمله این تجهیزات می توان به دستگاه شستشو، سمپلرها و دستگاه خوانشگر الایزا اشاره کرد. کنترل دستگاه خوانشگر الایزا از نظر خطی بودن بصورت ماهیانه و از نظر صحت هر سه ماه یکبار پیشنهاد می گردد.